Algemene voorwaarden

Definities
1. Groeneharttaxi: Groeneharttaxi, gevestigd te Gouda onder KvK nr. 74601695
2. Klant: degene met wie Groeneharttaxi een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Groeneharttaxi en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Groeneharttaxi.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Groeneharttaxi zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingtermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Groeneharttaxi zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Groeneharttaxi slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die Groeneharttaxi hanteert zijn in euro’s, zijn btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Groeneharttaxi hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Groeneharttaxi te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Groeneharttaxi vastgelegd op grond van de werkelijk bestede uren.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Groeneharttaxi, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Groeneharttaxi een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk en vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
6. Groeneharttaxi is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Groeneharttaxi de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Groeneharttaxi heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Groeneharttaxi prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Groeneharttaxi op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Groeneharttaxi gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Groeneharttaxi.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Groeneharttaxi zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Groeneharttaxi op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Groeneharttaxi, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Groeneharttaxi te betalen.

Opschortingsrecht

tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is. doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Groeneharttaxi te verrekend met een vordering op Groeneharttaxi.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van Groeneharttaxi die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Groeneharttaxi de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Groeneharttaxi enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Groeneharttaxi voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Groeneharttaxi heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Groeneharttaxi tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Groeneharttaxi tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Groeneharttaxi.
2. De klant stat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van  derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien een voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Groeneharttaxi de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Groeneharttaxi redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Groeneharttaxi tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Groeneharttaxi geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dienst een door Groeneharttaxi geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Groeneharttaxi daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Groeneharttaxi uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Groeneharttaxi in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dienst aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende diensten, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Groeneharttaxi gehouden kan worden om andere diensten te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dienst ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Groeneharttaxi.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Groeneharttaxi ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Groeneharttaxi een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van heen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledig bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Groeneharttaxi verschuldigd zijn.

Aansprakkelijkheid Groeneharttaxi

1. Groeneharttaxi is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Groeneharttaxi aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Groeneharttaxi is nooit aansprakelijk voor directe schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Groeneharttaxi aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door en verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant is schadevergoeding van Groeneharttaxi vervalt in elke geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgelijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Groeneharttaxi toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichting door Groeneharttaxi niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Groeneharttaxi om verzuim is.
3. Groeneharttaxi heeft het recht de overeenkomst met de klant ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Groeneharttaxi kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgelijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Groeneharttaxi in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Groeneharttaxi kan worden toegerekend in een van de wil  van Groeneharttaxi onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van Groeneharttaxi kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht en toeleveranciers, bezorgers of andere deren; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Groeneharttaxi 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Groeneharttaxi er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Groeneharttaxi is in een overmachtssituatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voor geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling over de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. Groeneharttaxi is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Groeneharttaxi zoveel mogelijk vooraf me de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Groeneharttaxi.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit  de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Groeneharttaxi bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen in uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Groeneharttaxi is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 05 juli 2021.